« HOME
 
Llei de Transparència
  :· Llei de Transparència  
     
Estatuts
Organigrama
Memòria econòmica
Memòria d'activitats: 2015, 2016
Relació llocs de treball
Taules retributives
Conveni laboral
Acords laborals de BCASA
Indemnitzacions per cessament d'alts càrrecs
Dietes
Processos de selecció
Formació
     
© Barcelona Cicle de l’Aigua, SA   
   
c. Acer, 16 - 08038 Barcelona
Tel: 93 289 68 00
Fax: 93 223 02 33